Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v www.jamu-shop.eu

Vážení zákazníci,
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vás informujeme, že o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s Vaší objednávkou nebo na základě jejího plnění.

Správce osobních údajů a kontakt na něj
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Mea Orbis, z.s. se Liptická 454, 41801 Bílina, IČO: 22883223, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Liptická 454, 41801 Bílina, email: DODÁM, telefon: DODÁM

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR.

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky a v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje také zpracováváme pro účel zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (emailová adresa). Vaše osobní údaje získané správcem pro výše uvedené účely budou zpracovány rovněž pro zajištění právních nároků správce a pro účely plnění právních povinností, které jsou správci stanoveny právními předpisy České republiky či Evropské Unie.

Zákonný důvod zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Předávání osobních údajů
Vaše osobní údaje předáváme osobám podílejícím se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, dále osobám zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osobám zajišťující marketingové služby. Osobní údaje také předáme veřejnoprávním orgánům v případě, kdy nás o to požádají, a to pouze v rozsahu v žádosti určeném.

Předání osobních údajů do třetích zemí
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Délka uchování osobních údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu založeného objednávkou či registrací v obchodě). V dalších případech je doba uložení stanovena právními předpisy.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Nepovinný souhlas se zpracováním osobních údajů
Vzhledem k tomu, že si správce přeje zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které mu neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce, žádá Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu není povinné. Správce v takovém případě nebude využívat Vaše osobní údaje pro jednotlivé účely, ke kterým svůj souhlas neudělíte.
Správce má zájem na využívání Vašich osobních údajů k následujícím účelům, ke kterým GDPR nezbytně vyžaduje Váš souhlas se zpracováním osobních údajů:
hodnocení zakoupeného zboží a hodnocení obchodu na externích webových portálech, v takovém případě budou osobní údaje předány společnosti Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a. s.
Zaškrtnutím jednotlivých polí „Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel …“ před dokončením objednávky poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů ke specificky vyjmenovaným účelům, jež si vyberete.
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tyto budou zpracovávány do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů pro jednotlivé účely odvoláte, nejdéle 2 roky.
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu www.jamu-shop.eu a v případě jakékoliv objednávky budou zaslány na Vaši emailovou adresu. Správce tímto plní mj. svou povinnost stanovenou čl. 12 GDPR. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.